Skip to Content
تازه های لباسکار

تیشرت

 — #تیشرت#شبرنگ#ایمنی#یقه-هفت#چاپ-کاتری#گلدوزی#چاپ-سیلک#چاپ-ژله-ای#پلی-استر#نخی#پنبه#یقه-گرد#رنگهای-مختلف#لاکرا#جودون

نوع پارچه های محصول

لباسکار-تیشرت-یقه-هفت

تنوع رنگی بالا

لباسکار-تیشرت-یقه-هفت-دورنگ-شبرنگ

قیمت مناسب (همواره در مسیر اقتصاد مقاومتی و خودکفایی)

یکی از مسایل مهم در حوزههای مدیریت کارخانه پوشاک، زمانبندی صحیح و مناسب عملیات مختلف است. از اینرو، روشها و رویکردهای مختلفی برای حل این دسته از مسائل، در سیستمهای تولیدی پوشاک به وجود آمده است. یکی از روشهایی که برای شناخت وضع موجود و بهبود عملکرد سیستمهای تولیدی پوشاک، جهت تحلیل عملکرد فرآیندها وجود دارد، شبیهسازی است. شبیه سازی این امکان را فراهم میآورد تا بتوان جریان مواد و کاالها، منابع انسانی و اطالعات را در سازمان خود مدلسازی کرد، با استفاده از شبیهسازی میتوان حالت سیستم را در هر لحظه مورد بررسی قرار داده و اثر تغییرات در عملکرد را مشاهده نمود و به واسطه شبیهسازی و تنظیم سناریوهای مختلف، انیمیشن سه بعدی و ... میتوان سیستم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و نسبت به انجام بهبودهای بالقوه درآن اهتمام ورزید. از اینرو در این مقاله، ابتدا به بررسی چگونگی مدل سازی سیستم و داده های مورد نیاز میپردازیم و سپس دادههای موردن یاز مدل و مدل منطقی آن ساخته میشوند. شبیهسازی خط تولید تیشرت با استفاده از نرم افزار ارنا صورت گرفتهاست، و سطح مناسبی از جزئیات پروژه مورد بررسی قرار میگیرد.